Pages

Subscribe:

20 September, 2013

[hang nadim] Doa-Doa Yang Makbul .....

UNTUK RENUGAN…….Allah lebihmengetahuiapa yang kitalakukanjangantakutkepadadoa yang berhasratmemecahbelahkan Islam…….

Doa-Doa Yang Makbul
Tanda-tandaDoa Yang Makbul: Terasasesuatu yang menggerunkansetiapkalimenyebutnama Allah. TerasamelakukanbanyakkezalimanterhadapdirisendirikeranamengengkariperintahNya. Menangistatkalaberdoa. Benar-benarkhusyuksewaktumemintapertolongan Allah sehinggaterasatiadapengantaraanantaradiridengan Allah.Kita mintaterusdenganyakinkepadaNya. Cara-caraBerdoa: Bersungguh-sungguhsemasaberdoa.Rasulullahs.a.wpernahbersabda: "Sesungguhnya Allah amatmenyukai orang yang bersungguh-sungguhsemasaiaberdoa" Menghadirkandirikpd Allah denganpenuhkekhusyukkankerana Allah tidakmenerimadoadarihati yang lalaidantidakikhlas. Hendaklahmakanan, minuman, pakaiandansebagainyadariharta yang halal keranasesungguhnya Allah itubaik&menerimamelainkan yang baikbelaka. Doaitubukanbertujuanuntukmelakukandosa, khianat, memutuskansilaturrahim&jangansesekalimemohon SEGERA dimakbulkandoatersebut. DigalakkanmemperbanyakkanmenyebutAsmaulHusna, dimulaidenganbertaubat, istighfar, hamdalahsertaselawatkeatasRasulullahs.a.w&parasahabat. Sebelumberdoa, bersedekahlahterlebihdahulu (al-fatihahdansebagainya).

  KATA-KATA NASIHAT IBNU QAYYIM
 Di dalamhatimanusiaadakekusutandantidakakanteruraikecualimenerimakehendak Allah swt. Di dalamhatimanusiaadakeganasandantidakakanhilangkecualiberjinakdengandengan Allah swt Di dalamhatimanusiaadakesedihandantidakakanhilangkecualiseronokmengenali Allah swt Di dalamhatimanusiaadakegelisahandantidakakantenangdamaikecualiberlindung, bertemudanberjumpadenganNya Di dalam hati manusia dapenyesalan dantidakakanpadamkecualiredhadengansuruhandanlaranganNyasertaqadhadanqadarNyasertakesenantiasaansabarsehinggamenemuiNya Di dalamhatimanusiaadahajatdantidakakanterbendungkecualikecintaankepadaNyadanbermohonkepadaNya. KesentiasaanberzikirkepadaNyaadalahkeikhlasansebenarkepadaNya. . . . . . Andaiduniadanisinyadiberikankepadamanusiamasihtidaklagidapatmembendunghajathatisihambaitu.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

Nota: Hanya ahli blog ini sahaja yang boleh mencatat ulasan.